Algemene voorwaarden - Solarline

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Solarline

Toepassing
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met Solarline, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. De voorwaarden van de medecontractant (hierna genoemd “de klant”) worden uitdrukkelijk uitgesloten. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomsten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
2. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze integraal aanvaard te hebben.

Studies, offertes en overeenkomsten
3. Foto’s, catalogi, folders of andere door Solarline geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen enkele contractuele waarde. De offertes blijven één maand geldig.
4. De klant doet zijn bestelling door aanvaarding van de geldige offerte via ondertekening door een wettelijk gemachtigde (hierna genoemd “offerte/overeenkomst”). Bestellingen zijn slechts bindend voor Solarline na ontvangst van de offerte/overeenkomst, betaling van het eventuele voorschot en mededeling door de klant van alle inlichtingen nodig voor de daadwerkelijke uitvoering van de prestaties. Indien Solarline tot de constatatie komt dat het systeem niet kan geïnstalleerd worden door enige technische reden, kan Solarline de overeenkomst zonder compensatie vanharentwege ontbinden.
5. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen en ontwerpen blijven eigendom van Solarline, beschermd door intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is exclusief aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en Solarline behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.
6. De klant informeert Solarline van zodra er antwoord van de subsidieautoriteiten ontvangen is.

Levering van de goederen (indien geen installatie)
7. De leveringstermijnen van materialen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Solarline niet. Vertraging in de levering geeft dus geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
8. Eventuele vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de klant.
9. Indien de klant de eventuele goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudt Solarline het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Partijen erkennen dit als een uitdrukkelijk ontbindend beding.
10. Behoudens anders luidend schriftelijk beding, gaat het risico van de goederen over op de klant na levering of na kennisgave voor ophaling door de klant. De bewaring van de goederen in afwachting van ophaling door de klant geschiedt dus op risico van de klant. Alle goederen blijven wel eigendom van Solarline zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet volledig werd betaald.

Uitvoering van de installatie, oplevering & waarborg (indien installatie)
11. De klant verbindt er zich toe om Solarline alle inlichtingen te verschaffen die nodig zijn voor de installatie.
12. De uitvoering wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van Solarline om en zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd. Wanneer de uitvoering wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden, is de klant een vergoeding verschuldigd aan Solarline voor de geleden schade. Solarline bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
13. De werf dient door de klant op eigen kosten toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken door Solarline mogelijk te maken. Dit houdt in dat er voor industriële projecten een doorgang van minimaal 3 meter naar een oppervlakte van 3 op 6 meter beschikbaar moet zijn voor het plaatsingsmateriaal. De klant verbindt er zich toe om enerzijds op de plaats van levering alle voorwerpen te verwijderen die Solarline zouden kunnen hinderen en anderzijds de bescherming op zich te nemen van alle voorwerpen dat hij ter plaatse laat tijdens de levering en plaatsing.
14. Elektriciteit voor de uitvoering van de werken is te voorzien door de klant.
15. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 1 uur), te wijten aan de klant of diens aangestelden, zullen worden aangerekend aan de klant.
16. Behoudens anders luidend schriftelijk beding, gaat het risico na levering van de goederen over op de klant. Alle goederen blijven wel eigendom van Solarline zolang de factuur m.b.t. deze goederen of prestaties niet volledig werd betaald.
17. Het einde van de werken stemt overeen met de aansluiting van de installatie op het elektriciteitsnet van de klant, behoudens expliciet anders voorzien. De eventuele niet-goedkeuring van de installatie door een controle-instantie te wijten aan de voorzieningen van de klant, verhindert geenszins het einde van de werken.
18. De klant moet de goederen bij de levering en/of aan het eind van de werken nazien. Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de levering of na het einde van de werken geen bemerkingen of eventuele zichtbare gebreken aangetekend werden overgemaakt aan Solarline, de goederen en/of de installatie geacht wordt definitief aanvaard te zijn. De niet-betaling van de goederen en/of werken zal niet worden beschouwd als een geldig protest. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
19. Voor de eventuele gebreken die de stevigheid van het gebouw aantasten wordt een waarborg krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek verleend gedurende een termijn van tien jaar die ingaat bij de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of bij de oplevering zoals bepaald in art.17.
20. Solarline waarborgt de verborgen gebreken aan de door haar geïnstalleerde goederen die zich manifesteren gedurende 5 jaren vanaf de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of bij de oplevering zoals bepaald in art. 17, of de datum waarop de onvolkomenheden werden hersteld en opgeleverd. Deze waarborg wordt verleend op voorwaarde dat de klant elk gebrek dat zichtbaar wordt binnen de maand aan Solarline aangetekend en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat de klant geen recht meer heeft op een waarborg. Dit geldt ook voor de manipulatie van de goederen door de klant of door een derde nadat het gebrek duidelijk is geworden.

Aansprakelijkheid van Solarline
21. De eventuele garantie en/of aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde of geïnstalleerde producten is in ieder geval beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
22. Solarline is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten, kleur en design door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de offerte/overeenkomst uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, de kleur of de design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken. Solarline mag gebruik maken van gelijkwaardige goederen of door de fabrikant verbeterde goederen in afwijking van deze vermeld op de offerte/overeenkomst. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of in de afmetingen van de goederen, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
23. Solarline kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch voorziet de eventuele garantie een dekking:
o voor de gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door de klant in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van Solarline.
o voor gebreken of schade die voortvloeit uit overmacht, abnormaal gebruik, onregelmatig onderhoud, fout van de klant of een derde, slijtage of externe invloeden , …
o voor de goederen die gewijzigd of gemoduleerd werden met elementen die niet door Solarline werden geïnstalleerd of geleverd of voor goederen die gemonteerd of gedemonteerd werd door andere dan Solarline.

Prijs & Betaling
24. De prijs is uitgedrukt in Euro’s, taksen niet inbegrepen. De prijzen die in foto’s, catalogi, folders of andere publiciteitsdocumenten voorkomen hebben enkel een indicatieve waarde. Solarline is enkel gebonden door de prijzen vermeld op de aanvaarde offerte/overeenkomst.
25. De facturen van Solarline zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum op de zetel van Solarline en/of op het rekeningnummer zoals opgegeven in de factuur, offerte/overeenkomst, tenzij expliciet anders vermeld.
26. Eventuele betalingsfaciliteiten die uitzonderlijk door Solarline zouden kunnen worden toegestaan, verbinden Solarline niet voor toekomstige overeenkomsten.
27. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst door de klant bij aangetekend schrijven worden betwist.
28. Er is pas sprake van uitvoering van de betaling door de klant na het effectief ontvangen van de volledig gefactureerde prijs door Solarline. De overhandiging van wissels, cheques of elke andere titel die een betalingsverplichting inhoudt geldt slechts als betaling vanaf het ogenblik van definitieve en onherroepelijke verzilvering. In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaandelijke instemming van Solarline.

Sancties bij nietnakoming van de contractuele verplichtingen
29. Wanneer de offerte/overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds door Solarline uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken klant, verhoogd met een schadevergoeding van 15% van de overeengekomen prijs. Solarline behoudt zich het recht voor de schadevergoeding te verhogen indien de werkelijke schade meer is dan 15%.
30. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt Solarline zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur en de eventuele intresten integraal zijn betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door Solarline. Wanneer Solarline door deze schorsing schade lijdt, zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan Solarline de rest van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in artikel 30.
31. Solarline behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, rechterlijke tussenkomst of vergoedingsverplichting, als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen, evenals bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant. Partijen erkennen dit als een uitdrukkelijk ontbindend beding.
32. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met 4 %. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag.
33. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.
34. Bij niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, behoudt Solarline zich het recht voor om de reeds geleverde of geïnstalleerde goederen terug te nemen, Dit recht zal uitgevoerd worden zelfs ingeval van samenloop van schuldeisers.

Bevoegdheid
35. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen uitsluitend worden behandeld voor de rechtbank van het gerechtelijke arrondissement van onze bedrijfszetel, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
36. Al de overeenkomsten met Solarline worden beheerst door het Belgisch recht.

Persoonlijke Gegevens
37. De persoonlijke gegevens van de klant zijn bestemd voor intern gebruik door Solarline en door de ondernemingen die contractueel verbonden zijn met deze laatste. Zij zullen eveneens kunnen gebruikt worden voor verkoopsdoeleinden: naverkoopdienst, waarborg, veiligheid alsook klantenbeheer voor de producten verdeeld door bovenvermelde personen. Conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft elke persoon die zijn identiteit bewijst het recht inzage te krijgen in zijn gegevens en het recht om verbeteringen hieraan aan te brengen bij de beheerder van het bestand, zijnde Solarline, gevestigd te Balendijk 191 – Industriezone Kristalpark, B-3920 Lommel.